Wyspecjalizowany zespół Kancelarii ma na swoim koncie wiele sukcesów w prowadzeniu spraw z zakresu prawa własności intelektualnej, zwłaszcza w zakresie ochrony praw własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i użytkowe), ochrony praw autorskich, jak również zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną obejmującą m.in.:

  • negocjowanie i tworzenie umów licencyjnych oraz umów przenoszących majątkowe prawa autorskie,
  • prowadzenie postępowań sądowych mających na celu zaniechanie naruszeń praw własności intelektualnej, w tym naruszeń patentów, praw autorskich, a także zaniechania czynów nieuczciwej konkurencji,
  • doradztwo w sprawach wprowadzającego w błąd oznaczenia produktów, naśladownictwa produktów, niedozwolonej reklamy, pasożytniczego naśladownictwa, przejmowania klientów oraz pracowników, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących naruszenia praw autorskich,
  • doradztwo mające na celu przyjęcie i wdrożenie optymalnych strategii ochrony własności intelektualnej,
  • audyty umów i praktyk przyjętych w przedsiębiorstwie w zakresie zgodności z prawem konkurencji.