Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy sprawy Klientów działających w różnych obszarach rynku, w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, gospodarczego, naruszenia praw autorskich, spraw dekretowych i innych.

Zastępujemy naszych Klientów także przed sądami polubownymi i arbitrażowymi.

Każde postępowanie jest przygotowane z najwyższą starannością oraz przeprowadzone na podstawie indywidualnej strategii procesowej opracowanej w porozumieniu z Klientem uwzględniającej takie czynniki jak: czas, wizerunek Klienta, koszty postępowania. Dokonujemy oceny ryzyka oraz sukcesu.

W zależ­no­ści od zawi­ło­ści oraz problematyki danej sprawy two­rzymy wyselekcjonowaną grupę spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prawa tak, aby połą­czyć naj­lep­sze roz­wią­za­nia pro­ce­du­ralne i materialne.

Kancelaria ma bogate doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych, reprezentując Klientów np. przed Basketball Arbitral Tribunal (Koszykarskiego Trybunału Arbitrażowego) uznanego przez FIBA.