Kancelaria Adwokacka Adam Goliński z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: Legal GK) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Legal GK.

Polityka określa środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Legal GK środków i metod ochrony danych osobowych.

I. Podstawowe pojęcia

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Legal GK;

Klient – podmiot, na rzecz którego Legal GK świadczy usługi prawne.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Adam Goliński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą: Kancelaria Adwokacka Adam Goliński, ul. Żeromskiego 19/1, 65-066 Zielona Góra, NIP: 6971644341.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

Legal GK, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług prawnych.

W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Legal GK uzyskuje dane osobowe w ramach prowadzonej praktyki adwokackiej, w szczególności, w zakresie:

informacji kontaktowych (takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

Legal GK zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

Legal GK zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

Legal GK przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu lub potrzeb archiwizacji, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Legal GK podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dostęp do danych osobowych posiada: Legal GK, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie celu i zakresie określonym przez Legal GK.

Legal GK zawiera umowę o przetwarzanie oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Legal GK oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Gromadzone przez Legal GK dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:

świadczenie usług prawnych, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Legal GK;
zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Legal GK;
zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Legal GK w tym zakresie.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

Legal GK nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne;, dostawcom działającym w imieniu Legal GK.

Zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Legal GK wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Legal GK

Legal GK nie przekazuje danych poza teren Polski/Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

VI. Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Legal GK jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Legal GK, w tym złożenia sprzeciwu, pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kancelaria@www.legal-gk.com.
Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

Legal GK, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

Korzystanie ze strony internetowej Legal GK nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.

W celu monitorowania strony internetowej www.legal-gk.pl Legal GK może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Pliki śledzące cokiees można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Aktualna wersja obowiązującej polityki jest opublikowana na stronie internetowej Legal GK oraz jest dostępna w siedzibie Legal GK.

 

 

KLAUZULE INFORMACYJNE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe:

II. Administratorem Twoich danych osobowych jest Adam Goliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adam Goliński z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 19/1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie II powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a) w zakresie danych osobowych naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
b) w zakresie danych osobowych pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO, tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Klienta/Kontrahenta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy zawartej z Klientem/Kontrahentem.

V. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: Twoje dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podmiotom, świadczącym usługi marketingowe, które przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

VI. Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.

VII. Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w zakładach wzajemnych. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że zgodnie z RODO nie będzie podstaw do zaprzestania przetwarzania danych. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

VIII. Twoje prawa:
1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.
2. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
3. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

 

FORMULARZ REALIZACJI PRAW (Pobierz PDF)

Data:

Imię i nazwisko:

W celu umożliwienia identyfikacji Twoich danych, proszę o określenie swojej relacji z Kancelarią poprzez wybranie właściwej kategorii oraz uzupełnienie dla niej niezbędnej danej do identyfikacji:

Pracownik / Były pracownik – stanowisko pracy:

Kandydat do pracy – stanowisko pracy:

Klient indywidualny – numer ID:

Dostawca / Kontrahent – NIP:

Gość – data wizyty:

Inny – sposób kontaktu:

Dane kontaktowe
W celu umożliwienia kontaktu i udzielenia odpowiedzi proszę podać co najmniej jedną z danych kontaktowych

Numer telefonu:

Adres email:

Adres korespondencyjny:

Przedmiot wniosku
Proszę określić prawo podmiotu (zgodnie z art. 12-21 RODO) którego dotyczy żądanie.

 • Prawo do realizacji, którego dotyczy wniosek
 • Prawo do informacji na temat moich danych osobowych
 • Prawo do kopii danych
 • Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych
 • Prawo do bycia zapominamy (usunięcie danych)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu marketingowego
 • Prawo do sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację
 • Uzasadnienie i dodatkowy opis wniosku:

Preferowana forma odpowiedzi:

 • Udzielenie informacji drogą elektroniczną
 • Udzielenie odpowiedzi drogą pisemną

Na podstawie poniższego formularza obsługiwane będą wyłącznie wnioski, dotyczące danych, których administratorem jest Kancelaria Adwokacka Adam Goliński.

 

Pobierz formularz w wersji PDF (Formularz_realizacji_praw_Kancelaria_Goliński.pdf)