Wypadek przy pracy – jak go definiujemy?

Według ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych o odszkodowanie może ubiegać się każdy, kto jest zatrudniony na umowę o pracę. Sytuacja ta dotyczy nagłego zdarzenia w trakcie pracy, na które pracownik nie miał wpływu i w skutek którego doszło do urazu. Wypadki można podzielić na dwie kategorie – wypadki lekkie oraz wypadki ciężkie. Pracownik po wypadku lekkim wymaga określonego czasu, aby doszło do poprawy zdrowia. Wypadek ciężki natomiast skutkuje w trwałym uszczerbku na zdrowiu i niezdolności do wykonywania zawodu.

Zgłoszenie wypadku w pracy

Poprawne zgłoszenie wypadku w pracy jest niezwykle istotne, ponieważ bez niego nie zostanie nam wypłacone należne świadczenie. Zgłoszenie wypadku w pracy jest obowiązkiem samego poszkodowanego – oczywiście pod warunkiem, że pozwala na to jego stan zdrowia. W pierwszej kolejności musi on zawiadomić o fakcie przełożonego. Następnym krokiem jest powiadomienie przez pracodawcę właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy. Warto wiedzieć również, że dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez zgody pracodawcy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność ratowania osób, mienia lub zapobiegania dalszemu niebezpieczeństwu.

Aby uzyskać odszkodowanie wypadek w pracy musi być zgłoszony również do ZUS-u i płatnika składek. Jeśli doszło do zdarzenia związanego z pracami rolniczymi, jest to KRUS. Zgłoszenie wiąże się z roszczeniem o jednorazowe odszkodowanie.

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, która wskutek wypadku przy pracy doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie przysługuje również uprawnionym członkom rodziny osoby zmarłej w wypadku przy pracy lub przez chorobę zawodową.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy możesz uzyskać z dwóch podstawowych źródeł:

  • przede wszystkim przysługują Ci świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, za które składki odprowadza pracodawca do ZUS-u,
  • dodatkowo możesz mieć również prawo do odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, jeśli zawarta została umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Oprócz powyższych możesz również otrzymać odszkodowanie z prywatnej lub grupowej polisy NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków).

Odszkodowanie po zakończonym leczeniu

Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji do ZUS, lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Następuje to dopiero po zakończeniu leczenia przez pacjenta, a decyzja przyznającą lub odmawiającą wypłaty jest wydawana w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarskiego lub od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Niezwykle ważne jest, aby postępowanie powypadkowe przebiegło w sposób przepisowy, a dokumentacja powypadkowa była sporządzona rzetelnie. Od tego zależy czy ubezpieczony będzie miał prawo do wypłaty odszkodowania.

Kiedy jednorazowe odszkodowanie się nie należy?

Są jednak sytuacje, gdy jednorazowe odszkodowanie nie należy się pracownikowi. Dzieje się tak, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów bhp spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pieniędzy nie dostanie również pracownik, który był pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych i przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Nie dotyczy to wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że z funduszu wypadkowego pokrywane są także koszty leczenia stomatologicznego i wykonanie szczepień ochronnych na które skierował ubezpieczonego lekarz orzecznik. Pokryte mogą być także koszty zakupów wyrobów medycznych poniesionych przez ubezpieczonego w wysokości nierefundowanej przez NFZ lub badań, na które ubezpieczony został skierowany przez pracodawcę, aby ustalić zawartość alkoholu lub środków odurzających w organizmie.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się z nami!