Jeśli zakupiony przez Ciebie towar ma wadę możesz złożyć reklamację, w której określisz swoje roszczenia dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę bądź wymianę. Możesz również żądać zwrotu części lub całości wpłaconych środków – przez obniżenie ceny bądź odstąpienie od umowy. Podstawą reklamacji może być rękojmia albo gwarancja (jeśli została udzielona).

Czym jest rękojmia?

Rękojmia to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. W innych słowach reklamację na podstawie rękojmi złożyć możesz jeśli wystąpiła jakakolwiek niezgodność z umową. Co ważne, jeśli składasz reklamację na podstawie rękojmi – podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca, więc to do niego skierować należy pismo reklamacyjne.

Dane sprzedawcy znajdują się na paragonie fiskalnym, który powinieneś otrzymać wraz z towarem. Ponieważ rękojmia jest ustawowo uregulowanym sposobem dochodzenia roszczeń – sprzedawca nie może Ci odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów.

Czym jest gwarancja?

Gwarancja to druga za rękojmią podstawa złożenia reklamacji. Jest ona dobrowolnym oświadczeniem dotyczącym jakości towaru złożonym przez przedsiębiorcę. Treść takiego oświadczenia powinna być sformułowana w sposób klarowny i zrozumiały w języku polskim. Gwarancja wskazuje obowiązki sprzedawcy (gwaranta) oraz uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Gwarancja powinna zawierać takie informacje jak:

  • nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce,
  • czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej,
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
  • stwierdzenie „Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”.

Co ciekawe, obietnice złożone w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

Reklamacja usługi

Reklamacja usługi rządzi się innymi prawami niż reklamacja towaru. Jeśli wykonana usługa posiada wady, konsument ma prawo do żądania naprawy wad lub ich całkowitego usunięcia. W takiej sytuacji, klient musi wskazać wady usługi oraz wyznaczyć termin na ich naprawienie. Dopiero gdy wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w określonym terminie, klient ma prawo nie odebrać naprawy i odmówić wykonawcy zapłaty za usługę.

Zaistnieć może również sytuacja, w której usługa została wykonana nieprawidłowo i posiada takie wady, które powodują, że jest ona dla usługobiorcy w zupełności nieprzydatna. W tym przypadku konsument może natychmiastowo odstąpić od umowy. Jednocześnie nie jest on zobowiązany do zapłaty za części usługi, które zostały wykonane prawidłowo.

Przepisy chronią jednak również przedsiębiorców. Jeśli wymagane przez konsumenta naprawy są zbyt kosztowne, usługodawca może odmówić wykonania naprawy i odstąpić od umowy. Zlecającemu pozostaje wówczas jedynie roszczenie odszkodowawcze, jeżeli z powodu niewykonania usługi poniósł on realną szkodę.

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Skontaktuj się z nami!