W przedmiotowym artykule chcielibyśmy Państwu przybliżyć zasady organizacji loterii promocyjnych w świetle ustawy o grach hazardowych.

W myśl art. 2 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy grami losowymi są gry, w tym urządzane przez Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wynik w szczególności zależy od przypadku. Podstawą uznania gry za grę losową jest łączne spełnienie dwóch warunków: organizator oferuje wygrane rzeczowe lub pieniężne, wynik gry zależy w szczególności od przypadku. Przy czym zwrot: „których wynik w szczególności zależy od przypadku” należy rozumieć w ten sposób, że przypadek musi być głównym czynnikiem przesądzającym o wyniku gry.

W katalogu gier losowych wyróżnia się min. loterie promocyjne, audioteksowe i fantowe. Należy wyjaśnić, że zgodnie z ustawą o grach hazardowych loteria promocyjna to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie promocyjne mogą być organizowane zarówno przez osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej takie jak np. wspólnoty mieszkaniowe.

Urządzanie loterii promocyjnych wymaga od organizatora uzyskania zezwolenia, które wydaje dyrektor właściwej izby administracji skarbowej. Składający wniosek o zezwolenie na urządzanie loterii musi wykazać, że jego kapitał pochodzi z legalnych źródeł, nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa; należności celnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Organizator zobligowany jest do złożenia stosownego wniosku, którego wymogi określa art. 39 ustawy o grach hazardowych. Do ww. wniosku należy dołączyć także projekt regulaminu loterii promocyjnej (art. 61 ust. 3 ustawy o grach hazardowych).Wniosek o udzielenie zezwolenia na organizację loterii promocyjnej podlega opłacie, której stawka wynosi 10% wartości nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej (kwota bazowa jest to kwota równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa GUS).

Warto zwrócić uwagę na to, że postępowanie przed rozpoczęciem urządzania loterii jest bardzo sformalizowane i trwa dość długo, dlatego jeżeli ktoś z Państwa chciałby zostać organizatorem loterii promocyjnej, to musi mieć na uwadze, że proces uzyskania zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnych należy zaplanować odpowiednio wcześniej.

Biorąc pod uwagę aspekt podatkowy warto podkreślić, że loterie promocyjnej są ustawowo wyłączone z przedmiotu opodatkowania podatkiem od gier hazardowych (art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o grach hazardowych). W interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że udział w loterii promocyjnej jest nieodpłatny, w związku z czym organizator (przedsiębiorca) nie uzyska w tym przypadku przychodu, dlatego też brak jest podstaw do jego opodatkowania. Patrz więcej interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2012 roku, IPPP2/443-940/12-2/MM.

Podejmujący się organizacji loterii promocyjnej musi mieć także na względzie obowiązki wynikające z ustawy o PIT. Przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów lub loterii promocyjnych organizowanych przez spółkę będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Płatnikami 10% zryczałtowanego podatku dochodowego będą właśnie organizatorzy loterii promocyjnych. Przy czym w sytuacji gdy przedmiotom wygranej okaże się nagroda pieniężna laureat loterii promocyjnej otrzyma nagrodę po potrąceniu kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%. Natomiast w przypadku nagród rzeczowych, laureat loterii promocyjnej przed wydaniem nagrody powinien wpłacić płatnikowi (organizatorowi) zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody.