Prawnicy naszej Kancelarii dysponują bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych. Specjalizujemy się w konstruowaniu umów niezbędnych do nawiązania różnego rodzaju relacji biznesowych między przedsiębiorcami. Tworząc umowy dbamy o rozwiązania kontraktowe optymalne dla naszego Klienta. Opiniujemy także umowy oraz oferty pochodzące od kontrahentów naszych Klientów.

Umowami handlowymi zajmujemy się już od wielu lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych branżach, potrafimy wypracować rozwiązania kontraktowe uwzględniające realia i specyfikę konkretnego sektora gospodarki oraz specyfikę działalności naszego klienta.

Zajmujemy się doradztwem prawnym w zakresie wszelkich umów w obrocie gospodarczym, w szczególności takich umów handlowych jak:

 • umowy sprzedaży, umowy dostawy,
 • umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług,
 • umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy leasingu,
 • umowy pośrednictwa handlowego, umowy agencyjne, umowy dystrybucyjne,
 • umowy o współpracę, umowy konsorcjum, umowy o wspólne przedsięwzięcie,
 • umowy o roboty budowlane i inne umowy związane z realizacją inwestycji budowlanych,
 • umowy bankowe, umowy kredytu, umowy pożyczki,
 • umowy o zachowaniu poufności (NDA),
 • porozumienia, listy intencyjne,
 • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontrakty menedżerskie,
 • umowy sprzedaży praw autorskich, umowy licencyjne,
 • umowy związane z obrotem wierzytelnościami,
 • umowy z zakresu transportu, logistyki, energetyki, ochrony środowiska,
 • pomoc prawna przy transakcjach przejęcia, fuzji, łączenia, podziału i transformacji spółek handlowych i przedsiębiorstw,
 • umowy występujące w życiu każdego przedsiębiorstwa, którymi nasi prawnicy zajmują się w ramach stałej obsługi prawnej klientów, takie jak np.: umowy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi outsourcingowe, umowy powierzenia danych osobowych,
 • ogólne warunki umów, regulaminy, w tym regulaminy sklepów i stron internetowych,
 • inne umowy nienazwane.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi i bezpieczeństwa prawnego klienta, dlatego nie ograniczamy się do sporządzania umów i świadczymy również następujące usługi:

 • bierzemy udział w rozmowach biznesowych, wspieramy negocjacje handlowe oraz reprezentujemy klientów przy zawieraniu umów, dzięki czemu zapewniamy realizację interesu klienta w najpełniejszy sposób,
 • opracowujemy optymalne sposoby zabezpieczenia transakcji handlowych (gwarancje bankowe, poręczenia, zastawy, hipoteki, przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksle) i pomagamy w należytym wdrożeniu zabezpieczeń,
 • obsługujemy proces realizacji uprawnień z tytułu zabezpieczeń,
 • pomagamy przy zmianie umów: przygotowujemy aneksy, umowy cesji, a także porozumienia zapewniające bezpieczne rozwiązanie umów,
 • pomagamy przy sprawdzaniu, czy kontrahent naszego klienta należycie wywiązał się ze swoich obowiązków umownych,
 • tworząc i opiniując umowy poszukujemy najkorzystniejszych dla klienta rozwiązań podatkowych,
 • wskazujemy zagrożenia i ryzyka wynikające z podejmowanych przez klienta decyzji,
 • pomagamy również przy sporach powstałych w związku z umowami handlowymi, opracowujemy strategię ich rozwiązywania, a także reprezentujemy klienta w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych.