Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to forma zakończenia stosunku pracy, która może zostać zainicjowana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. W tym przypadku nie obowiązuje standardowy okres wypowiedzenia, a strony mogą indywidualnie ustalić datę zakończenia umowy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – z jakich elementów się składa?

Aby skutecznie rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, konieczne jest podpisanie przez obie strony stosownego porozumienia, które powinno zawierać następujące informacje:

  • datę i miejsce zawarcia porozumienia,
  • dane identyfikacyjne pracownika i pracodawcy,
  • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron,
  • ustaloną datę zakończenia umowy,
  • podpisy obu stron.

Odmowa rozwiązania umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga wyraźnej zgody obu stron. Odmowa zawarcia porozumienia może być przedstawiona w formie pisemnej lub ustnej. W sytuacji braku odpowiedzi pracodawcy na propozycję pracownika, uznaje się, że propozycja została odrzucona.

Odmowa zawarcia porozumienia nie skutkuje rozpoczęciem okresu wypowiedzenia. Taka sytuacja ma miejsce tylko w przypadku, gdy pracownik w swoim zgłoszeniu zawrze informację o tym, że w razie odmowy porozumienia, pismo staje się formalnym wypowiedzeniem umowy. W przeciwnym razie pracownik pozostaje zatrudniony i ma możliwość rozwiązania umowy, przestrzegając okresu wypowiedzenia, lub zawarcia porozumienia w sprawie skrócenia tego okresu.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron czy wypowiedzenie?

Wybór między rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron a wypowiedzeniem zależy od indywidualnej sytuacji. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron często jest stosowane, gdy strony nie życzą sobie przestrzegania okresów wypowiedzenia i obie zgadzają się na taką formę zakończenia stosunku pracy. W przeciwnym razie, w przypadku wypowiedzenia, mamy do czynienia z jednostronną czynnością, wymagającą zachowania okresu wypowiedzenia.

Zainteresował Państwa ten artykuł prawny? A może szukają Państwo innych tematów, bądź doprecyzowania poruszonych zagadnień prawnych?

Prosimy o przesłanie stosownych informacji poprzez formularz kontaktowy.

Zespół naszych doświadczonych prawników, adwokatów oraz radców prawnych z Zielonej Góry, posiadających szeroką wiedzę z różnych dziedzin prawa, zapozna się z otrzymanym zapytaniem i dołoży wszelkich starań, by udzielić stosownych informacji.