Próby osiągnięcia kilku celów w skomplikowanych sytuacjach gospodarczo prawnych.

Skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej polega w dużej mierze na zapobieganiu i minimalizowaniu wszelkich ryzyk. Prowadzenie sporu przed sądem jest bowiem w Naszej ocenie zawsze ostatecznością. Dlatego tak ważne i cenione przez Klientów jest sprawne i skuteczne prowadzenie negocjacji.

Zażegnywanie sporów i rozwiązywanie problemów bez udziału sądu jest domeną Kancelarii, która jest praktykowana na co dzień, w ramach której szczególnie cenimy sobie sukces.

Warunkiem skutecznego prowadzenia negocjacji jest m. in. poznanie przez pełnomocnika wszelkich aspektów sporu oraz oczekiwań klienta, ale również oczekiwań przeciwnika. Dlatego równie ważne jest przewidywanie kroków drugiej strony.

Pomoc Klientowi nie ogranicza się jedynie do analizy przepisów prawa, lecz opiera się głównej mierze na dopasowaniu odpowiednich rozwiązań, najbardziej optymalnych dla Klienta i najbardziej skutecznych.

Przeprowadzana analiza prawna nigdy nie może ograniczać się do danej sprawy, lecz jest prowadzona wielowątkowo, przez pryzmat wszystkich gałęzi działalności Klientów i skutków dla każdej z nich.

Naszym celem i zadaniem jest bowiem zaproponowanie takich rozwiązań, które nie tylko są prawidłowe, ale przede wszystkim odpowiadają potrzebom konkretnego Klienta, a także zabezpieczają jego interes.

Te wszystkie aspekty, i nie tylko, zostały zastosowane w toku negocjacji prowadzonych przez Kancelarię, których przedmiotem było zabezpieczenie wierzytelności o wartości przewyższającej 20 milionów złotych.

Negocjacje te przebiegały dwutorowo, gdyż w pierwszej kolejności miały na celu nie doprowadzenie do upadłości dłużnika. W tym celu, po wielomiesięcznych, trudnych negocjacjach wdrożono bardzo szczegółowe zasady współpracy stron. Kolejnym, zrealizowanym aspektem było takie zabezpieczenie wierzyciela, które zabezpieczało w pełni interes wierzyciela. Osiągnięcie takiego stopnia zabezpieczenia nie byłoby możliwe w toku procesu sądowego.

W toku tych wielowątkowych negocjacji nie ograniczono się tylko do skonstruowania i podpisania porozumienia. W ramach tego procesu przeprowadzono bowiem szereg skomplikowanych czynności

 • na akcjach,
 • na obligacjach,
 • wdrożono odpowiednie procedury,
 • przeprowadzono analizę podatkową wszystkich aspektów sporu
 • przeprowadzono pełną restrukturyzację dotychczas prowadzonej współpracy stron, dążąc do zabezpieczenia i uszczelnienia tej współpracy na wielu frontach,
 • skonsolidowano i zrestrukturyzowano zadłużenie, doprowadzając do tego, iż za zobowiązanie odpowiada szereg podmiotów, a nie tylko pierwotny dłużnik

Negocjacje te prowadzone były bez przerwy przez kilkanaście miesięcy. Rozmowy, w których uczestniczyło kilkanaście osób, prowadzone były w wielu miejscach w kraju. Każde spotkanie, w którym uczestniczyło kilku prawników z Kancelarii, trwało zawsze od kilku do kilkunastu godzin i wymagało bieżącego reagowania w stresie na zmieniające się nieustannie warunki i aspekty negocjacji.

W konsekwencji wypracowane zostało porozumienie, które zabezpiecza w sposób wieloaspektowy interes Klienta. Uzyskano dla Klienta:

 • szczegółowe porozumienie regulujące zasady postępowania stron,
 • uzyskano kilka oświadczeń dłużników złożonych w formie aktów notarialnych w trybie art. 777 KPC, które „zastępują” wyrok sądowy, na podstawie których, po uzyskaniu klauzuli wykonalności, można skutecznie prowadzić egzekucję, uzyskanie tych oświadczeń odbyło się dla Klienta bezkosztowo, tj. bez konieczności ponoszenia kosztów procesu sądowego, dzięki temu klient nie musiał prowadzić długiego, kosztownego procesu sądowego,
 • uzyskano oświadczenia szeregu podmiotów trzecich o przystąpieniu do długu, w tym zawarto umowę poręczenia, dzięki czemu Klient może zabezpieczyć się nie tylko z majątku dłużnika, ale również majątku podmiotów trzecich.

Klient otrzymał propozycję gotowego, wieloaspektowego rozwiązania, które dodatkowo z sukcesem zostało wdrożone przez Kancelarię. Dzięki tym czynnościom Kancelarii Klient uzyskał następujące wymierne korzyści:

oszczędność czasu: spór został zażegnany bez udziału Sądu i bez konieczności prowadzenia wielomiesięcznego, a nawet wieloletniego sporu sądowego, angażującego czas i pracę kilkunastu osób. Dzięki braku konieczności prowadzenia sporu sądowego nie było potrzeby:

 • kompletowania setek dokumentów,
 • kompletowania dowodów w sprawie,
 • licznych wyjazdów na rozprawy,
 • angażowania w spór osób trzecich jako świadków w sporze

oszczędność pieniędzy: Klient nie musiał ponosić m. in. następujących kosztów:

 • kosztów sądowych w postaci: opłaty sądowej stanowiącej 5% wartości roszczenia, wydatków sądowych, kosztów opinii biegłych,
 • kosztów związanych z licznymi wyjazdami na rozprawy sądowe do Sądu znajdującego się poza siedzibą Klienta,
 • kosztów pracy pracowników i współpracowników związanych z kompletowaniem setek dokumentów i innych dowodów w celu przedstawienia w sądzie (często te prace musiałyby być wykonywane w nadgodzinach, co wiązałoby się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych),
 • ewentualnej utraty dochodów związanych z mniejszym zaangażowaniem pracowników w bieżącą pracę w celu szybkiego, sprawnego przygotowania dokumentacji w sprawie,

bezpieczeństwo: dzięki temu, iż spór zakończył się bez udziału sądu, a Klientowi zostało zapewnione bezpieczeństwo i komfort wynikające z faktu:

 • uzyskania ponadstandardowych zabezpieczeń – takich zabezpieczeń Klient nie uzyskałby w wyniku pozytywnego wyroku sądowego,
 • zakończenia sporu szybciej niż nastąpiłoby to w wyniku prowadzenia postępowania sądowego i oczekiwania na uprawomocnienie wyroku sądowego,
 • zakończenia sporu z wynikiem pozytywnym w postaci uznania całości roszczenia przez dłużnika – w toku sporu sądowego nie byłoby pewności co do wydania przez Sąd pozytywnego wyroku sądowego, zgodnie z maksymą, iż „niezbadane są wyroki Sądu”

utrzymanie pozytywnych kontaktów biznesowych z kontrahentem: często na skutek sporu sądowego konflikt pomiędzy stronami urasta do takich rozmiarów, iż nie jest możliwe jego zażegnanie, chociażby na poziomie emocjonalnym. Zakończenie sporu w sposób zaproponowany i wdrożony przez Kancelarię spowodował, iż:

 • strony utrzymują dobre relacje biznesowe,
 • kontynuują współpracę handlową, przy jednoczesnym maksymalnym zabezpieczeniu Klienta Kancelarii,
 • dzięki temu, iż spór został zażegnany na poziomie przedsądowym i utrzymano relację biznesową kontrahenci Klienta nie ogłosili upadłości i mogli kontynuować działalność, przeznaczając swoje dochody na spłatę wierzycieli, w szczególności Klienta Kancelarii; skutkiem ogłoszenia upadłości byłoby natomiast to, iż szereg wierzycieli, w tym Klient Kancelarii nie uzyskałby swoich należności.